Vedtægter for Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening

Vedtægter for

Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening

 Stiftet den 20. april 1998

 

§1. Navn

Foreningens navn er: Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening (SGB). CVR nr.: 41997591

§2. Formål

Foreningens formål er at skabe et forum, der kan virke for udbredelsen af kendskabet til moderne biavl uden brug af pesticider og antibiotika, samt dygtiggøre medlemmerne ved afholdelse af møder og kurser i biavl.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Biavlerforening (DBF).

 

§3. Medlemskab

Som medlem af foreningen kan optages enhver der har interesse for biavl, eller biavlere, der med sin underskrift forpligter sig til at drive biavl uden brug af pesticider og antibiotika, samt er tilmeldt Danmarks Biavlerforening med tilhørsforhold til Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening.

Husstandsmedlemsskab:

Medlemmer hvis ægtefælle, sambo, børn/unge ønsker at deltage på møder, udflugter mv. er automatisk medlem, når der er indbetalt husstandskontingent.

Lokalt medlemskab:

Der kan opnås lokalt medlemskab, såfremt omstændighederne taler for det, og såfremt bestyrelsen godkender medlemskabet. Kontingentet følger medlems-/husstandskontingentet. Lokale medlemmer kan blive ordinære bestyrelsesmedlemmer. Formand og næstformand skal være medlem af DBF.

 

 

§4. Medlemskartotek og protokol

Danmarks Biavlerforening fører et medlemskartotek for Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening. Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening fører løbende forhandlingsprotokol.

 

§5. Kontingent

Medlems- og husstandskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende år.

 

§6. Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af februar og indkaldes med minimum 1 måneds varsel. Forslag til dagsordenen indsendes til formanden senest 14 dage før afholdelse.

Herefter udsendes dagsordenen til medlemmerne.

Dagsordenen skal indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af bestyrelses suppleanter
 • Valg af revisor
 • Valg af revisor suppleant
 • Fastsættelse af kontingent
 • Evt.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes indenfor 4 uger, når 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af, hvad der ønskes behandlet, og indkaldes med minimum 14 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Indkomne forslag

 

Til vedtagelse af vedtægtsændringer fordres 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer, hvorimod andre beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

§7. Bestyrelse

Til at repræsentere foreningen og udføre de vedtagne beslutninger vælger generalforsamlingen en formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges for et år.

Bestyrelsesmedlemmerne for 2 år således, at der hvert år mindst er et medlem på valg.

Valgene foregår skriftligt såfremt et medlem ønsker dette.

Desuden vælges hvert år 2 suppleanter.

Ligeledes vælges en revisor for 2 år, der kritisk skal gennemgå foreningens regnskab, samt en revisor suppleant for 1 år.

Genvalg kan finde sted.

De valgte træder i funktion straks efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen arbejder vederlagsfrit.

 

§8. Regnskab

Regnskabsåret er fra 01.01. til 31.12. og regnskabet skal af foreningens kasserer være afsluttet og foranlediget revideret inden generalforsamlingen.

 

 

§9. Konstituering mv

Foreningens bestyrelse konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Desuden nedsættes diverse udvalg efter bestyrelsens vurdering.

Formanden leder forhandlingerne ved bestyrelsesmøderne og står som mellemled mellem foreningen og DBF. Ved eventuel afstemning i bestyrelsen vil formandens stemme være afgørende ved stemmelighed. Formanden bringer med bestyrelsens bistand vedtagne beslutninger til udførelse, leder de løbende forretninger og udfører tilsyn med regnskabet og foreningens midler.

Bestyrelsen træffer indenfor rammer af generalforsamlingens beslutninger afgørelse om anvendelse af foreningens midler.

Kassereren udfører de daglige regnskabsmæssige arbejder i henhold til bestyrelsens trufne beslutninger og har sammen med bestyrelsen ansvar for foreningens midler.

 

§10. Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder bestyrelsen til møde mindst 3 gange årligt eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

 

§11. Opløsning

Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening kan opløses, når det er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 1 måneds mellemrum.

I tilfælde af fusion med anden forening overgår foreningens midler til den nye forening.

I tilfælde af opløsning af foreningen overgår dens midler til Danmarks Biavlerforening.

Disse vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. april 1998.

Senest ændret på generalforsamlingen den 15. sept. 2015.

Senest ændret på generalforsamlingen den 20. februar 2018.

 

Nyeste kommentarer

26.04 | 11:29

Get help for all your financial problems. Contact Union Solutions to acce...

01.04 | 23:58

Ansøg om et lån på 3 % E-mail: lidyafinance9@gmail...

01.10 | 01:00

Hej, Jeg har en stor grund, hvor der skal plantes frugt træer senere i år, ...

06.09 | 10:03

Hej Kai, Tak for dit svar, nye er foretrukket da det er til gave. MVH