Referat fra generalforsamlingen 2020

Ordinær generalforsamling i

Sydhavsøernes grønne Biavlerforening

 Torsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 i

Fælleshuset, Brarupvej 3a, Øster Kippinge

Deltagere: Trine Krogh Steenstrup, Larry Buck, Bent Mortensen,  Christian Eriksen, Asger Holse, Birgit Holse, Christian Christiansen, Niels Hansen, Lisbeth Glit, Ruth Jensen, Kasper Viborg Munch, Kai Pedersen og Dorthe Pedersen 

Foreningen indledte generalforsamlingen med at byde på smørrebrød til de fremmødte.

 

Dagsorden:

Velkomst

Kai Pedersen (fmd.) bød velkommen.

 

 1. Valg af dirigent:

Christian U. Christiansen  blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet (1 mdr. forud).

 

 1. Valg af stemmetæller:

Bent Mortensen

 

 1. Formandens beretning: v. Kai Pedersen  

Formandens beretning fremgår af vedhæftede Bilag 1.

 

 Formandens beretning blev godkendt.

 

Birgit nævnte, at Guldborgsund Kommune er en ”bivenlig kommune” – så man er velkommen til at henvende sig til kommunen, hvis man har gode ideer og/eller ønsker frø til bælter med sommerblomster.

 

Desværre er Lolland Kommune ikke med – mens Vordingborg Kommune også er bivenlig.

 

 

 1. Regnskabsfremlæggelse v. Kai Pedersen

Revisor Erik West har godkendt regnskabet.

 

Der har været 41 betalende medlemmer – heraf 8 nye medlemmer. Kontingentindtægter på 6.150 kr. (mod 4.800 kr. i 2018) – fremgangen skyldes bl.a. de 8 nye kursister. Der var kursusafgifter for 2.400 kr. (mod 1.200 kr. i 2018). Tilskud fra Guldborgsund Kommune på 4.525 kr. til afholdelse af kursus (mod 5.233 kr. i 2018). I 2019 er den udbetalte løn til underviserne på begynderkurset blevet tilbageført til foreningen.

 

I alt indtægter for 18.825 kr. Udgifter i alt for 18.426 kr. (heraf ca. 3.040 kr. i bankgebyrer …).  I 2018 blev bestyrelsen bemyndiget til at skifte pengeinstitut. I 2019 skiftede vi fra Jyske Bank til Lollands Bank. Samlet et overskud på 399 kr.

 

Ultimo er der en balance (egenkapital) på 12.345 kr.

 

Generalforsamlingen takkede Christian og Kai for deres donation af løn fra begynderkurset. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

  

 1. Indkomne forslag – herunder næste års aktiviteter og tiltag …

a)      Begynderkursus 2020: Pris uændret 450 kr. incl. lokalt medlemskab. Lokale medlemmer får det for 300 kr. Der er søgt tilskud fra Guldborgsund Kommune. Sedler til annoncering blev runddelt. Christian Christiansen er igen i år med til at undervise på begynderkurset og også medvirkende i skolebigården. Lige pt. er der 5-6, der har vist interesseret. Alle blev opfordret til at sprede budskabet.

 

Kursusstart tirsdag den 17. marts kl. 19. I år er begynderkurset udvidet til 9 aftener á 2 timer, så der bliver mere plads til at der bliver tid til at udveksle erfaringer.

 

Kai har haft indsendt artikel med omtale af begynderkurset til Fritidsnyt, men har ikke fået nogen tilbagemelding.

 

 

b)     Erfa-møder 2020: Generelt ønske om 2-3 erfa-møder. Interessant at se hvordan forskellige gør det.

 • Kasper
 • Flow Hive (evt. Peter eller ny kursist)
 • Ruth
 • Birgit og Asger

Bestyrelsen går videre med forslagene …

 

c)       Forslag til udflugter:

 • Udflugt til Bogø (biavlere, der også producerer andre produkter)
 • Tur til Bihuset i Tappernøje
 • Besøg hos Laust Jensen på Fejø (juni-juli)
 • Besøg på Vejrø for at se Bo’s biavl der
 • Besøg parringsstationen på Nyord (v. Bettina Woller)
 • Udflugt til mjød-bryggeri evt. sammen med anden forening

SGB vil gerne samarbejde med Lolland-Falster biavlerforening om arrangementer, evt. foredrag og udflugter.

 

d)     Øvrige aktiviteter 2020:

 • Skulle foreningen forsøge at lave en dronninge-produktion? Eller blot prøve at lave dronninger i parrings-kassetter? Der er udarbejdet undervisningsmateriale vedrørende dronningeavl.
 • Forslag om at sætte temaer op – for at fastholde de lidt mere øvede biavleres interesse
 • Medlemmerne blev opfordret til at melde tilbage med ønsker og ideer til kommende arrangementer. Vær opmærksomme på mulige tilskud.

 

 1. Valg af formand:

Kai Pedersen blev valgt til formand.

 

 1. Genvalg til bestyrelsesmedlemmer:

          Christian Eriksen blev genvalgt.

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleant

Birgit Holse og Trine Krogh Stenstrup blev begge genvalgt.

 

 1. Valg af revisor

Erik West fortsætter (genvalgt i 2019 for 2 år)

 

 1. Valg af revisor suppleant

Benny Hansen

 

 1. Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår 150 kr./år i 2020 for et husstandskontingent.

 

 1. Evt.

Lolland Falsters Biavlerforening har inviteret til foredrag efter den officielle del i foreningens generalforsamling onsdag den 19. februar kl. 20.30.

 

Hegnet omkring skolebigården er blæst omkuld og skal reetableres i løbet af foråret.

 

Det blev foreslået, at der sættes et skilt op ved Skolebigården.

 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet takkede for god ro og orden.

 

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 10. marts kl. 19.00 i Fælleshuset.

 

 

Honningsmagning og -bedømmelse

Efter generalforsamlingen var der honning-smagning med kåring af årets bedste honning.

 

Bent Mortensen og Anita Fjellerad vandt årets pris for bedste honning.

 Dorthe (ref.)

 

 

 

 


Bilag 1

 

Formandsberetning for 2019 i Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening

a)      Året startede med bestyrelsesmøde den 15. januar for at planlægge generalforsamlingen og beslutte om vi skulle forsøge at gennemføre et begynderkursus.

 

b)      Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 28. februar i Fælleshuset med 13 fremmødte. Til bestyrelsen blev Kai Pedersen, Asger Holse og Oskar Kragegaard genvalgt. Suppleanter blev Birgit Holse og Trine Krogh Steenstrup.  Generalforsamlingen blev afsluttet med smørrebrød.

 

Aftenens kåring af årets rørte honning blev vundet af Birgit og Asger Holse

 

c)       Den 2.-3. marts var der 2 medlemmer, der deltog i årets biavlskonference i Middelfart

      med mange spændende indlæg.

       

 

d)     Den 5. marts var der bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os og udarbejdede et program for årets aktiviteter.

 

Konstitueringen blev:

 • Kai Pedersen (formand)
 • Asger Holse (næstformand)
 • Oskar Kragegaard (sekretær)
 • Christian Eriksen
 • Birgit Holse (kasserer)
 • Trine Krogh Steenstrup (suppleant)

 

e)      Den 19. marts holdt vi bidag i Fælleshuset om bivenlige haver. Arrangementet var sammen med Øster Kippinge Beboerforening.

 

f)       Den 2. april startede vi begynderkursus med 8 deltagere (6 nye og 2 fra året før). Første aften blev flyttet til Sakskøbing, hvor Peter Sjøgren fortalte om økologisk biavl og indsamling af pollen. Vores kursus fortsatte med 6 aftener i april og maj. Vi kørte igen kurset efter aftenskoleloven, så vi kunne få tilskud fra kommunen. Undervisningen blev delt mellem Christian og Kai.

 

g)      Den 6. april havde vi arbejdsdag i skolebigården, hvor vi fornyede en del af læhegnet omkring skolebigården og plantede en del biplanter.

 

 

h)      Den 28. maj havde vi en hyggelig erfa-dag hos Anne og Bent Mortensen i Nørre Alslev. Flot vejr og god stemning. Tak til Anne og Bent.

 

i)        Den 1. juni afholdt Heino fra Bihuset i Tappernøje et flot Åbent Hus arrangement med mange deltagere. Vi havde derfor ingen ekstra udflugt til Bihuset i år.

 

j)        Skolebigården startede den 21. maj og vi mødtes 8 gange hen over sommeren. De lidt mere generelle ting i skolebigården har været annonceret på hjemmesiden, så også gamle medlemmer kunne komme forbi. Vi havde ved årets begyndelse kun en familie, men købte en mere og lavede i sommerens løb en aflægger. Der blev således indvintret 3 familier. Bierne blev fodret allerede den 23. juli og syrebehandlet 6. august.

 

k)      Den 11. juni havde vi honninghøst med børnene fra 4H. Det var igen populært blandt børnene at slynge honning og smage nyslynget honning på jordbær.

 

l)        Den 18. juni lavede vi honninghøst i skolebigården og sluttede med grillning og bagefter honning og jordbær.

 

m)   Den 25. juni blev skolebigårdens bier sat i vinterleje, for at sikre en tidlig indvintring.

 

n)      Flemming Vejsnæs var den 28. august i Sakskøbing for at fortælle det nyeste om varroa. Vi var inviteret med til dette arrangement, som blev afholdt af Lolland-Falsters Biavlerforening.

 

 

 • o)      I slutningen af september (den 29. september) afholdt DBF den første mjødfestival ved Mjødbryggeriet Snorremark ved Roskilde. Jeg tror ikke at nogen af foreningens medlemmer deltog, selv om det kan anbefales.

 p)     Den 3. december holdt vi julefrokost, som var et hyggeligt arrangement selv om der kun var 8 deltagere.

 q)      Vi dryppede bierne i skolebigården den 15. december med oxalsyre. Bagefter var der gløgg og æbleskiver – det blev et velbesøgt møde.

Medlemsudviklingen har fra 2018 til 2019 gået frem fra 33 til 41 medlemmer, hjulpet godt på vej af årets kursister på begynderholdet.

Vi har i årets løb skiftet bank fra Jyske Bank til Lollands Bank, da Jyske Bank har indført en gebyrpolitik som er ødelæggende for små foreninger.

 

Tak til alle som har været med til aktiviteter - specielt tak for samarbejdet til bestyrelsen.

 

Kai Pedersen

 

 

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2020

Tirsdag den 18. februar 2020, kl. 19.00  i

Fælleshuset, Brarupvej 3a, Øster Kippinge

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsfremlæggelse
 5. Indkomne forslag – herunder forslag til aktiviteter i 2020
  1. Begynderkursus 2020
  2. Erfa-møder 2020
  3. Udflugter 2020
  4. Øvrige aktiviteter 2020
 6. Valg af formand: Kai Pedersen (modtager genvalg)
 1. Valg til bestyrelsen:
  1. Christian Eriksen (modtager genvalg)
 1. Valg af bestyrelsessuppleanter:
  1. Birgit Holse (modtager genvalg)
  2. Trine Krogh Steenstrup (modtager genvalg)
 1. Valg af revisor: Erik West
 2. Valg af revisor suppleant
 3. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret 150 kr.
 1. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der være kåring af ”årets honning” i Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.04 | 13:29

Get help for all your financial problems. Contact Union Solutions to access a wide range of loan facilities. Contact for more information: financialserviceoffe

...
02.04 | 01:58

Ansøg om et lån på 3 %
E-mail: lidyafinance9@gmail.com
www.lidya.info
Whatsapp telefon: +12133737676

...
01.10 | 03:00

Hej,
Jeg har en stor grund, hvor der skal plantes frugt træer senere i år, og vil gerne høre om der er nogen der har interesse i at opsætte bistanden på grunden

...
06.09 | 12:03

Hej Kai,

Tak for dit svar, nye er foretrukket da det er til gave.

MVH

...
Du kan lide denne side